Kommende anvisninger

I tabellen kan du se hvilke anvisninger, der er under udarbejdelse. Klik på den enkelte titel for at læse mere om anvisningen, hvis der er yderligere oplysninger.

Arbejdstitel Forfatter Redaktør Forv. udgivelse
Skimmelsvampe i bygninger - renovering
Birgitte Andersen m.fl.
Lenette Aalling
2023

Materialer til varmeisolering af bygninger

Ernst Jan de Place Hansen Lise Jacobsen 2023

Udførelse af membraner til tagdækning

Torben Valdbjørn Rasmussen Lise Jacobsen 2023
Valg og projektering af membraner til tagdækning Torben Valdbjørn Rasmussen Lise Jacobsen 2023
Specifikationer for membraner til tagdækning Torben Valdbjørn Rasmussen Lise Jacobsen 2023
Anvisning om hvilende ejendomme Niels Haldor Bertelsen ​Lise Jacobssen
​2023
Anvisning om beboerhensyn ved bygningsrenovering
Peter Vogelius/ Lars Gunnarsen
​Lise Jacobsen
​2022
Anvisning om etageadskillelse Martin Morelli Lise Jacobsen 2024
Eftersyn og renovering af ældre betonaltaner ​Thomas Cornelius
​Lise Jacobsen
​2024
Sikkerhed i eksisterende murværkskonstruktioner ​Thomas Cornelius
​Lise Jacobsen
​2024

Senest opdateret 23-01-2023

Hvad er en anvisning?

En anvisning er en publikation om, hvordan man i byggeriet løser opgaver inden for et givent område i overensstemmelse med den gældende lovgivning og god praksis. Anvisninger sammenholder forsknings- og erfaringsbaseret viden på et uvildigt grundlag, idet anvisningerne er udgivet af BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø ved Aalborg Universitet og er skrevet og/eller redigeret af BUILDs forskere.

Anvisninger er forfattet på dansk, og de udgives både som trykte og digitale publikationer. Alle kan få adgang til anvisningerne, der er en del af det, man kalder ”byggeriets almene tekniske fælleseje”, hvilket er en samlebetegnelse for de håndbøger, branchevejledninger, normer og standarder m.v., som byggeriets parter bør kende.

Hvis man følger en anvisning, overholder man også de love og regler, der var gældende på anvisningens udgivelsestidspunkt. Omvendt er det, på nær helt enkeltstående tilfælde, frivilligt at følge anvisningerne.

Anvisninger kan endvidere indgå i aftalegrundlaget for byggeprojekter, fx kan et udbudsmateriale referere til bestemte anvisninger, hvorved leverandøren forpligtes til at følge de pågældende anvisninger.

Samarbejde med praksis

Anvisningerne sammenstiller forsknings- og erfaringsbaseret viden, og BUILD samarbejder med praksis om udarbejdelse af anvisningerne. Samarbejdet højner kvaliteten af den enkelte anvisning og bidrager til byggesektorens opbakning til den. Virksomheder og organisationer med førstehåndskendskab til sektoren yder afgørende bidrag til, at anvisningerne handler om relevante problemstillinger, og at anvisningerne rummer løsninger og anbefalinger, som er realistiske at anvende.

Samarbejdet med praksis kan have flere forskellige former. I nogle tilfælde etablerer BUILD en følgegruppe, som bidrager med kommentarer i forbindelse med udarbejdelsen af en anvisning. I andre tilfælde udarbejdes en anvisning på baggrund af workshopper, arbejdsgrupper eller lignende med deltagelse af eksterne eksperter. Endelig forekommer det, at BUILD blot rundsender manuskripter til kommentering blandt udvalgte parter.

Det faglige ansvar for indholdet af den færdige anvisning påhviler alene forfatteren, og fx har en eventuel følgegruppe ingen formel beslutningskompetence.

Anvisninger må ikke give konkurrencemæssige problemer          

Anvisningernes indhold må ikke være til fordel for bestemte aktørers kommercielle interesser på bekostning af andre aktørers eller samfundsmæssige interesser. Alle relevante produkter og løsninger skal behandles uvildigt, og eventuelle indeholdte eksempler skal vise et bredt og repræsentativt udsnit af markedet.

Alle anvisninger udarbejdes i en transparent proces, som giver offentligheden adgang til viden om udarbejdelsen af de enkelte anvisninger. BUILD offentliggør løbende på denne side en liste med kommende og igangværende anvisningsprojekter, inklusive oplysninger om, hvordan man kan få adgang til at følge udarbejdelsen.

I de tilfælde hvor udarbejdelsen af en anvisning sker i samarbejde med en følgegruppe, der rummer indbyrdes konkurrerende parter, tilrettelægges dennes arbejde under iagttagelse af konkurrencelovens kapitel 2 om forbud mod visse konkurrencebegrænsende aftaler. En sådan følgegruppes arbejde vil blive tilrettelagt i overensstemmelse med afsnit 7.3.3 om standardiseringsaftaler i Europa-Kommissionens retningslinjer for anvendelsen af artikel 101 i traktaten om EU’s funktionsmåde på horisontale samarbejdsaftaler. Dette indebærer, at alle relevante parter skal have lige adgang til at deltage i følgegruppen, at proceduren for udarbejdelse af anvisningen er gennemsigtig, at ingen er forpligtet til at følge anvisningen, samt at denne er tilgængelig for alle på rimelige betingelser og uden forskelsbehandling, jf. retningslinjernes punkt 280.

Når anvisningen er udgivet, vil den kunne læses online på anvisninger.dk eller bestilles i trykt form via webshoppen samme sted.